kyslikovy koncentrator DeVilbiss 525 649 EUR, Philips EverFlo 699EUR, Kroeber 833EUR, Weinmann Oxymat 3 peletove kotle pelety brikety bezpecnostne kamery bezpecnostna kamera IP sledovanie domu bytu objektov cez internet na telefone, LED CREE XM-L T6 , digitalne vahy, 5-HTP 5HTP NOW Himalaya Dr Best

Zásady ochrany osobných údajov

Dávate nám dobrovoľný a bezplatný súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov, bez akéhokoľvek vecného, časového, územného či iného obmedzenia a vyhlasujete, že ste nimi viazaný.

 

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.oknakup.sk je: Nice Life, s.r.o., Družstevná 615/2, 975 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 46 201 459.

 

Osobné a iné údaje, ktoré spracúvame

Spracúvame nasledovné údaje: meno a priezvisko, úplná poštová adresa, telefonické spojenie, e-mailová adresa.


Účel spracúvania údajov

Účelom je Vaša identifikácia, komunikácia s Vami, realizácia predaja tovaru a zúčtovanie Vašej platby za tovar, zasielanie informácií o zľavách, novinkách a ďalších marketingových aktivitách.


Doba spracúvania údajov

Vaše osobné údaje spracúvame po dobu trvania Vášho súhlasu. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to písomne, doporučeným listom zaslaným na našu adresu.


Tretie strany, príjemcovia a zverejnenie údajov

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť výlučne našim zmluvným partnerom, ktorí vykonávajú prepravu tovaru od nás k Vám ako nášmu zákazníkovi (pošta, kuriér, a pod.). Vaše údaje nebudeme sprístupňovať žiademu príjemcovi, ani ich nebudeme zverejňovať.


Vaše práva

Máte práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, a to najmä právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané,

b) informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod,

c) informácie o zdroji, z ktorého sme získali Vaše osobné údaje na spracúvanie,

d) zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

g) likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.


Miesto spracúvania a cezhraničný prenos údajov

Vaše osobné údaje budeme spracúvať v Slovenskej republike, a ak sa v budúcnosti rozhodneme ich preniesť do a/alebo spracúvať v inej krajine, vždy to bude len krajina, ktorá zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov.


Informačné novinky, reklamné ponuky a newslettre

Súhlasíte s tým, aby sme Vám priebežne posielali e-mailom informačné novinky, reklamné ponuky a newslettre, pričom Váš súhlas budete môcť kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz v konkrétnom e-maili od nás.


Odkazy na iné stránky a reklama tretích strán

Naša internetová stránka môže obsahovať odkazy na iné stránky a/alebo reklamu tretích strán a ich stránok. Nie sme zodpovední za ochranu osobných údajov a súkromia alebo obsah týchto stránok. Nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme za použitie osobných údajov, ktoré im poskytnete.


Bezpečnosť

Zaväzujeme sa riadne uchovávať všetky osobné a iné údaje, ktoré ste nám poskytli, a to v súlade s najvyššími bezpečnostnými štandardmi. So všetkými údajmi budeme zaobchádzať podľa pravidiel uvedených v týchto Zásadách. Máme niekoľko úrovní zabezpečenia našej internetovej stránky. Zaviedli sme softvérové a hardvérové zabezpečenia, vrátane brány firewall a šifrovanie dát určených k ochrane Vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom.


Aktualizácia a oprava údajov

Vaše údaje na našej internetovej stránke môžete kedykoľvek aktualizovať alebo opraviť. Odporúčame Vám tak urobiť pri každej ich zmene.


Zrieknutie sa zodpovednosti

Nenesieme a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za krádež, stratu, zmenu alebo zneužitie osobných alebo iných údajov, ktoré sme v súlade s právnymi predpismi poskytli tretím stranám.


Zmena Zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas zmeniť (najmä v prípade technologických zmien, alebo ak sme pridali nové funkcie internetovej stránky alebo zmenili existujúce). Najnovšia a aktuálna verzia Zásad ochrany osobných údajov bude vždy zverejnená na internetovej stránke, aj s dátumom jej účinnosti. Používaním našej internetovej stránky po dátume účinnosti takýchto zmien máme za to, že súhlasíte so zmenou Zásad ochrany osobných údajov a s ich aktuálnou verziou platnou v čase používania internetovej stránky.


Otázky

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, prosím, kontaktujte nás na adrese nicelifesro@gmail.com.


Bánovce nad Bebravou, 27.12.2013